Безплатна доставка при поръчки на стойност над 69 лева.

Правила на играта

1. Организатор на Играта

Организатор на играта е „ПИКСИМО” ЕООД, ЕИК: 205782475, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Първи май“ № 8.

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 14.10.2022 г. до 10.12.2022 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „ПИКСИМО” ЕООД, ЕИК: 205782475, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Първи май“ № 8.

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта по посочения в тези правила начин.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които пребивават на територията на Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на Организатора и също нямат право да участват в Играта.

5. Награди

Спечелилият ще получи комплект от 3 или 4 Коледни тениски по избор:

- За 3 или 4-членно семейство

- За приятелки

- За влюбени

- За друг повод по Ваш избор

*БОНУС - "Само ако се достигне до 10 000 харесвания до края на играта определена в (т. 2 по горната) на страницата ни във фейсбук с линк: www.facebook.com/picsimo.bg , всички

ще получат ПРОМО КОД за -20% отстъпка на всички продукти, предлагани в сайта ни www.picsimo.bg

+ ако платите с карта допълнителни -10%

6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

ВАЖНО: Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.

6.2. Да Покани своите приятели да харесат страницата ни www.facebook.com/picsimo.bg в периода 14.10.2022 г. - 10.12.2022 г.

6.3. Да напишете в коментара на поста бройката на хората които сте поканили да харесат страницата ни във фейсбук.

6.4. След изтичане на периода на провеждане на Играта по горната т. 2., комисия на Организатора, на случаен томболен принцип ще изтегли един печеливш участник, който ще получи наградата, а именно - както е описано в по горната т. 5.

6.5. Печелившият участник ще бъде обявен от Организатора в срок до 13.12.2022 г. на следната страница на Организатора във фейсбук, а именно – www.facebook.com/picsimo.bg. В срок от 10 дни от уведомяването за спечелената награда по гореописания начин, печелившият участник е длъжен да предостави по имейл на Организатора своите имена, телефонен номер и актуален адрес за доставка.

6.6. Наградата ще бъде доставена от Организатора напълно безплатно до офис куриерска фирма Еконт Експрес ООД до печелившия участник в срок от 3 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо или лично съобщение във фейсбук, изпратено по имейл или лично съобщение във фейсбук, в което печелившия участник посочва изричен адрес и данни за доставка до офис на Еконт Експрес ООД, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката.

Печеливш участник, непотърсил наградата си (включително участник неизпратил адрес за доставка до офис и телефон за обратна връзка) в 30-дневен срок от спечелването й, автоматично губи правото на нейното получаване.

7. Брой коментари

Всяко физическо лице, което отговаря на условията за участие, съгласно настоящите правила може да участва в Играта с няколко коментара според зависи колко души е поканил да харесат страницата ни във фейсбук.

8. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от печелившия участник да потвърди своята самоличност, чрез представяне на съответните документи включително на ангажирания куриер за доставка на наградите. При отказ от страна на печелившия участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

9. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

9.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

9.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

9.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: име и фамилия, електронна поща и др. за целите на провеждането на Играта, доставка на спечелената награда и уговореното в настоящите официални правила;

9.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

9.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди. Участниците се съгласяват и че Организатора има правото да разкрива и/или предоставя техните лични данни/данни за контакт на трети лица – свои партньори във връзка със съвместни кампании на Организатора с тези лица, както и че Организатора има правото да използва личните данни и/или данни за контакт на Участниците за изпращане до Участниците на рекламни материали и/или оферти на трети лица;

9.6.Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

9.9. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

12. Отговорност

12.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за направени щети по спечелената награда от спечелилия след вземането му от куриера

Същия запазва правото на сгрешен размер тениска да не се подменя или заменя на наградения. Размерите трябва да се видят предварително на адрес www.picsimo.bg/tablica-razmeri/

12.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: www.picsimo.bg/pravila-na-igrata/

12.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес www.picsimo.bg/pravila-na-igrata/ или във фейсбук страницата www.facebook.com/picsimo.bg . Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

12.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон, електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия участник.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от „ПИКСИМО“ ЕООД

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

При поръчка над 69 лв.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ
ПЛАЩАНЕ ОНЛАЙН

плащане при доставка
или плащане с карта

КОНСУЛТАЦИЯ

Консултирайте се с нас

100% ЗАДОВОЛЕНОСТ

Гаранция за качесво

БЪРЗА ДОСТАВКА

Доставяме с ЕКОНТ

Количка

Вход

Нямате акаунт ?

Този сайт използва бисквитки за да подобри потребителското преживяване в сайта. С браузването из сайта, вие се съгласяваме с бисквитките.
Магазин
0 items Количка
Моят акаунт